Buttons-Shell 3

TGB1971
 5 matt flower shape – red
Size 25mm
£2.75

TGB1968
 5 matt flower shape – yellow bronze
Size 25mm
£2.75

TGB2423
 5 matt flower shape – green
Size 25mm
£2.75

TGB1972
 5 matt flower shape – cinnamon
Size 25mm
£2.75

TGB1798 
  6 matt / iridescent finish square
lavender shell

   Size 12mm x 12mm
 £1.80 

TGB2162 
  6 matt / iridescent finish round
lavender shell

   Size 15mm
 £2.35 

TGB1799 
  6 matt / iridescent finish square
mint green shell

   Size 12mm x 12mm
 £1.80 

TGB2161 
  6 matt / iridescent finish round
mint green shell

   Size 15mm
 £2.35 

TGB2163 
  6 matt / iridescent finish round
deep red shell

   Size 15mm
 £2.35 

TGB1801 
  6 matt / iridescent finish square
pink shell

   Size 12mm x 12mm
 £1.80 

TGB2166 
  6 matt / iridescent finish round
pink shell

   Size 15mm
 £2.35 

TGB2165 
  6 matt / iridescent finish round
bronzy green shell

   Size 15mm
 £2.35 

TGB1975
10 red shell stars
Size 18mm
£2.00

TGB1257
10 black shell stars
Size 18mm
£2.00

TGB1255
10 purple shell stars
Size 18mm
£2.00

TGB1252
10 green shell stars
Size 18mm
£2.00

TGB1974
10 yellow shell stars
Size 18mm
£2.00

TGB1973
10 orange shell stars
Size 18mm
£2.00

TGB1077
6 pale pink baton shape 
Size 13mm x 8mm
£1.80

TGB1075
6 rose pink baton shape 
Size 13mm x 8mm
£1.80

TGB1087
6 cinnamon baton shape 
Size 13mm x 8mm
£1.80

TGB015
10 pink pearly fish
Size 18mm
£2.00

TGB2422
10 black pearly fish
Size 18mm
£2.00

TGB013
10 burnt orange pearly fish
Size 18mm
£2.00

TGB014
10 red pearly fish
Size 18mm
£2.00

TGB2108
10 black hearts
Size 15mm
£2.25

TGB2109
10 cinnamon hearts
Size 15mm
£2.25

TGB1371
10 red hearts
Size 15mm
£2.25

TGB2136
10 blue hearts
Size 15mm
£2.25

TGB1391
6 pale pink oval shape
Size 15mm
£1.90

TGB2421
6 green oval shape
Size 15mm
£1.90